Citeris d'admissió i normativa

Perfil d'estudiant

El màster s’adreça principalment als graduats en les titulacions que habiliten per a l’exercici de l’Enginyeria Tècnica Agrícola (Enginyeria agrària i alimentària, Enginyeria en Ciències Agronòmiques, Enginyeria Alimentària, Enginyeria Agroalimentària, Enginyeria de Bio-processos Alimentaris o equivalents).

També hi podran accedir els graduats d’altres titulacions afins de l’àmbit agroalimentari.

També s'adreça als Enginyers Tècnics Agrícoles en qualsevol de les especialitats. Aquests no hauran de cursar cap complement de formació (Memòria del MENAG, aprovada per l’AQU i Consell de Govern al maig 2022).

En cas de no disposar d’alguna de les titulacions anteriors, l’alumne haurà de cursar uns complements de formació (fins un màxim de 30 ECTS).

Requisits d'accés

Segons l’Ordre CIN/325/2009 (apartat 4.2), per accedir al Màster MENAG, els estudiants hauran de complir alguna de les tres condicions següents:
  1. Haver adquirit prèviament les competències que habiliten per a l’exercici de la professió d’Enginyer Tècnic Agrícola
  2. Haver adquirit un títol de grau amb el mòdul de formació bàsica i el mòdul comú a la rama, encara que no hagi cobert un bloc complert del mòdul de tecnologia específica però si 48 crèdits que habilitin per a l’exercici d’Enginyer Tècnic Agrícola.
  3. Tenir un títol de grau sense perjudici que en aquest cas s’estableixin els complements de formació prèvia que s’estimin necessaris.

Els estudiants que vulguin accedir al MENAG hauran d’acreditar que estan en possessió d’un títol universitari tal com dictamina l’article 16 del RD 1393/2007, modificat pel RD 861/2010:

  • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o expedit per una institució d’educació superior d’un altre estat integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculti, en el país expedidor del títol, per a l’accés a ensenyaments de màster.
  • També poden accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) sense necessitat de l’homologació dels seus títols, amb la comprovació prèvia per la UdL que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols oficials espanyols i que faculten en el país expedidor el títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.  No implicarà la homologació del títol previ.