Pla d'estudis i guies docents

El Màster en Enginyeria Agronòmica s’obté després d’haver superat 90 crèdits ECTS, a més els estudiants procedents d'Enginyeries Tècniques hauran de cursar 30 crèdits ECTS de complements de formació. Altres vies d'accès diferents del Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària (UdL) o amb atribucions equivalents també poden requerir cursar complements formatius (previ examen de l'expedient per la Comissió d'Estudis del Màster).

Guia Acadèmica i d'Orientació per a la Matrícula 2023-24


Un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l’estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats de l’estudiant amb el professorat). Els crèdits s’obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. 

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries obligatòries (B) 66
Matèries optatives (O) 12
Treball final de grau 12
TOTAL CRÈDITS 90
 

Estructura del Pla d'estudis 1r any

Primer trimestre (octubre - desembre) Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS
14421 Biotecnologia i Millora Vegetal i Animal 6
14422 Gestió de Recursos Hídrics 6
14424 Política Agroambiental i Desenvolupament Rural 4
14414 Sistemes de Producció i Protecció Vegetal 7
     
CRÈDITS ECTS TOTALS 23
     
     
Segon trimestre (gener - març) Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS
14413 Sistemes de Producció Animal 7
14416 Administració d'Empreses 4
14423 Mètodes Estadístics 6
14440 Disseny de Processos i Plantes Industrials Alimentàries 6
     
CRÈDITS ECTS TOTALS 23
     
     
Tercer trimestre (abril - juny) Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS
14410 Gestió d'Empreses 6
14411 Gestió d'Infraestructures 6
14412 Gestió del Territori i dels Recursos Agraris 4
14441 Instal·lacions Auxiliars a la Indústria Alimentària 4
     
CRÈDITS ECTS TOTALS 20
  s  
  TOTAL CRÈDITS ECTS 66

 

Estructura del Pla d'estudis 2n any

Primer trimestre (octubre - desembre) Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS
14430 Treball de Fi de Màster 12
14431 Treball de Fi de Màster (Dual) 12
  Optativitat assignatures  
14400 Optativitat pràctiques en empresa 6
14406 Optativitat pràctiques en empresa 12
     
CRÈDITS ECTS TOTALS 12 + optativitat
  s  
  TOTAL CRÈDITS ECTS 12 + optativitat

Les matèries obligatòries s'imparteixen a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida (UdL). Les classes presencials es fan en matins de dilluns, dimarts i dimecres.

Organització dels estudis: optativitat i especialització

L'optativitat permet l'especialització i es cursa principalment en assignatures compartides amb altres màsters de les quatre universitats participants:

- Biotecnologia alimentària (UdG)
- Gestió d'empreses tecnològiques (URV)   Per informació sobre les assignatures que s’ofereixen contactar amb Carme Güell (carme.guell@urv.cat)
- Gestió de sòls i aigües (UdL)
- Gestió i innovació a la indústria alimentària (UdL)
- KET4FOOD Key Enabling Technologies for the Food and Bioprocessing Industry (UPC)
- Protecció integrada de cultius (UdL)
- Sanitat i producció porcina (UdL)

L'optativitat està programada per a cursar-se en el primer semestre del segon curs acadèmic, tot i que segons la planificació personal es pot començar ja el primer curs. Amb alguns d'aquests màsters es poden cursar estudis en simultaneïtat, que permet l'obtenció d'un doble títol en dos cursos acadèmics.